İçerek Faydalar


BEYNİN ENERJİ KAYNAĞI

Omega 3 oldukça etkili bir madde. Omega 3 nöronlararasındaki iletişimi kolaylaştırıp, hafızayı geliştiriyor.

İncir Çekirdeği Yağında % 41 Omega-3, Balık Yağında ise % 35 oranında Omega-3 bulunuyor. İncir Çekirdeği Yağı Omega-3 bakımından Dünyadaki en zengin üründür.

EN YÜKSEK OMEGA-3 İNCİR ÇEKİRDEĞİ YAĞINDA

İnsan beyninin %10′u Omega-3′ten oluşur. Beyin hücrelerinin içi yağ doludur. Omega-3 de bunların en yararlı olanlarından biridir.

Vücudumuza giren Omega-3 molekülleri beyni güçlendiren bir ilaç gibi çalışır. Ancak atalarımız kadar doğal beslenemediğimiz için doğadan eskisi kadar Omega-3 alamıyoruz.Omega-3 alımı azaldıkça beyin sağlığımız olası risklere daha açık oluyor. Bunama, Alzheimer görülme sıklığı artıyor. Depresyona girmek kolaylaşıyor. Hafızamız zayıflıyor. Hatta saldırganlık gibi kişilik bozuklukları daha çok görülüyor

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Omega-3 kanı inceltir.

Pıhtılaşma eğilimini azaltır. Kilo kontrolünü kolaylaştırır.

Damar duvarını koruma özelliği vardır.

Plak oluşumunu engeller.

Omega-3 yağları kalp ritminin bozulmasını engeller.

Eklemleri kayganlaştırır.

İyi kolesterol olan HDL’yi yükseltir.

Görmeyi iyileştirir.

Gözün ağ tabakasının olgunlaşmasını sağlar.

Trigliserid düzeyini düşürür.

Ağrıları hafifletme özelliği vardır.


CİNSEL ENERJİNİN EN ÜST NOKTASI

E vitamini eksikliğinde cinsel isteksizlik ve kısırlık görülmektedir. E vitamini bakımından en üstün ürün olan incir çekirdeği yağı ağız yoluyla alındığında erkeklerde sperm, bayanlarda yumurtlama organlarında mükemmel bir düzelme görülmektedir.

KALP - DAMAR

Sağlıksız beslenme biçimi, stres, hareketsiz yaşam, aşırı miktarda sigara tüketimi ve yoğun fiziksel aktivite günümüzde ani kalp krizinin erken yaşlarda ortaya çıkmasını tetikliyor. Genç­ler­de kalp kri­zi ris­ki­nin dü­şük ol­du­ğu­na an­cak da­ha ölüm­cül sey­retmektedir. Kalp da­mar­la­rı­nın tı­kan­ma­sı da­ha ço­cuk­luk ça­ğın­da bes­len­me bo­zuk­luk­la­rı ve ge­ne­tik yat­kın­lık ile iliş­ki­li­dir. Si­ga­ra kul­la­nı­mı da­mar sert­li­ği ve bu­na bağ­lı ola­rak ge­li­şen da­mar tı­ka­nık­lı­ğı­nı ar­tı­rı­cı et­ki gös­te­rir. Bu ne­den­le, özel­lik­le si­ga­ra içen, dü­zen­siz ve yük­sek ko­les­te­rol içe­rik­li di­yet ile bes­le­nen, dü­zen­li eg­zer­siz yap­ma­yan genç ki­şi­ler­de kalp kri­zi ge­çir­me ris­ki bu­lu­nu­yo­r.

Kalp sağ­lı­ğı­nı ko­ru­mak ani kalp kri­zi ris­ki­ni azalt­mak için en önem­li fak­tör doğ­ru bes­len­me, stres­siz ve ak­tif bir ya­şam. Ome­ga 3 yağ asit­le­ri­nin kalp ve da­mar sağ­lı­ğı üze­rin­de çok olum­lu et­ki­le­ri vardır. O­me­ga 3 da­mar sert­li­ği olu­şu­mu­nu ön­ler, kan ba­sın­cı­nı dü­şü­re­rek ri­tim bo­zuk­luk­la­rı­nı ve kan şe­ke­ri­ni dü­zen­le­yi­ci bir et­ki ya­par. Har­vard Tıp Fa­kül­te­si­’n­de, 16 yıl sü­ren 2700 sağ­lık­lı ki­şi üze­rin­de ya­pı­lan araş­tır­ma so­nuç­la­rı, Ome­ga 3’ün kalp da­mar has­ta­lık­la­rın­dan ölüm ris­ki­ni yüz­de 27 ora­nın­da azalt­tı­ğı­nı gös­ter­di. Ay­rı­ca kan­da­ki Ome­ga 3 se­vi­ye­le­ri ile in­me ve ölüm­cül ol­ma­yan kalp kri­zi ara­sın­da da önem­li bir iliş­ki ol­du­ğu gös­te­ril­di. An­cak, ne ya­zık ki, Ome­ga 3 yağ asit­le­ri­ni vü­cut ken­di­si ya­pa­mı­yor ve bun­la­rı mut­la­ka dı­şa­rı­dan al­mak ge­re­ki­yo­r. Omega-3 kaynağı incir çekirdeği yağını mutlaka kalp sağlığınızı korumak için kullanmalısınız.

Yorgunluk mu Hissediyorsunuz ?

Sabahları yorgun kalkma , erken yattığında bile uykuyu tam alamama, kas ağrıları, bitkinlik, enerji kaybı yaşıyorsanızhergün düzenli olarak İncir Çekirdeği Yağı oral yoldan alınırsa olumlu sonuçları kısa zamanda görülecektir.

Ağız Yaralarına

Aft, ağız içinde görülen ağrılı ülserdir. Klasik aft yarası, ağız içindeki mukoza tabakası üstünde, kırmızı oval sınırlı yaralar halinde görülür. Aft genellikle; yanak ısırma, dudak yeme veya darbe sonucu ağız içinde oluşan açık yaralar, baharat, çikolata, kahve gibi çeşitli gıdalara karşı hassasiyet, bazı vitamin ve mineral eksiklikleri, hormon dalgalanmaları, bazı diş macunları ve gargara suları nedeniyle oluşmakla birlikte bunlardan farklı bir nedenden dolayı da görülebilir.İncir çekirdeği yağı içeriğinde bulunan yüksek miktardaki E vitamininden dolayı ağız yaralarınızı hızla iyileştirir ve bağışıklık gücünüzü arttırır.

HAFIZA KAYBI YAŞAMAMAK İÇİN

İncir Çekirdeği Yağının E vitamini açısından Dünyanın en zengin ürünüdür.Yaraların iyileşmesini hızlandıran, hücre yapısının bozulmasını engelleyen E vitaminin aynı zamanda kansere karşı koruyucudur.Damar sertliği ve tıkanmalara karşı koruyucudur. Yaşlanmaya bağlı hafıza kayıplarının önlenmesinde olumlu etkisi olan incir çekirdeği yağının bağışıklık sistemini güçlendirmektedir.